Bilenor Orman Urunleri Bilenor Orman Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kestane kereste,kestane masif panel, kestane parke, kestane ahşap doğrama

Anasayfa » HABERLER » Kestane kereste,kestane masif panel, kestane parke, kestane ahşap doğrama
share on facebook  tweet  share on google  print  

Kestane kereste,kestane masif panel, kestane parke, kestane ahşap doğrama

"HABERLER" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar

Kestane kereste,kestane masif panel, kestane parke, kestane ahşap doğrama

Amacımız kestane kereste ile ilgili  her talebe cevap verebilmek” 

   Bilenor Orman Ürünleri’nden Yasin Bilgin’i dergi merkezimizde konuk ederek, katılımcısı oldukları TÜYAP Intermob fuarı öncesinde firmaları, hedefleri ve ürünlerine ilişkin bir sohbet gerçekleştirdik.   Öncelikle sizi ve elbette firman›z› tan›yabilir miyiz? 

Karadenizliyim… 1993 y›l›nda mezun olmu bir Orman Endüstri Mühendisi’yim. 1994 ocak ay›nda kendi iimi kurdum ve o günden bu yana da çal›malar›m›za devam etmekteyiz. Biz ticaret hayat›na kereste ürünleri ve orman endüstrisiyle balad›k. Daha sonra 1996 y›l›nda özel proje dekorasyonu iine girdik eimle birlikte.

 

2005’te Premdor firmas›n›n Amerikan kap› bayiliini üstlendik Anadolu yakas›nda. Böylece Premdor’un ürettii Amerikan panel kap› sat››na da balam› olduk. Proje baz›nda toplu kap› sat››m›z olduu gibi ayn› zamanda perakende olarak maazam›zda imalatç› arkadalara standart ölçülere getirilmi kasa veya kanat pervaz sistemleri sat›yoruz. Ahap kapl› profiller de bu sat›lara dahil oldu.

 

2007 y›l›ndan itibaren kurumsallaman›n gerei olarak ah›s firmas›ndan irketlemeye geçtik. Böylelikle daha büyük çapl› projelerde söz sahibi olabiliyoruz art›k. Bu süreçte kerestenin yan› s›ra masif panel, PVC ve ahap kenar band›, ahap kapl› kasa, pervaz, profil üretimi ve sat›› yap›yoruz. Laminat kapl› kasa ve pervaz sat››m›z da ihtiyaçlar dorultusunda sat› portföyümüze girmi bulunuyor. Bu arada yüzey ilemlerinde kullan›lan çeitli kimyasal ve boyalar›n sat››n› da yapmaktay›z. Kap› satt››m›z için tamamlay›c› ürünler dediimiz mentee, fitil, kilit, kol gibi ürün sat››n› da gerçekletiriyoruz.

 Bilenor’un ‘uzmanl›k’ alan› nedir? 

Rize yöresine özgü aaç türleri üzerinde younlam› bulunuyoruz. ‹malat›m›z›n çounu Karadeniz’de yapt›r›yoruz. Müterilerimize Dudullu’daki maazam›zda hizmet veriyor ve bölgede masif panel üretimi yap›yoruz. Özellikle kestane konusunda iddial› bir konuma geldiimizi belirtmeliyim. u anda çok önemli miktarda tomruk ve kestanemiz var… Kereste olarak…  Bunlar›n hali haz›rda büyük bir k›sm› ilendi, kurutma f›r›n›nda olan ürünlerimiz var ve doal olarak sat›a haz›r olan ürünlerimiz var. Amac›m›z kestane ile ilgili her türlü ihtiyaca cevap verebilecek bir pozisyona gelmek… Özetle memleketimizde yaln›zca imalat yaparken, ‹stanbul’daki merkezimizde ise sat› ve balant›lar›m›z› yürütüyoruz.

 Kestane ile neden bu kadar ilgilisiniz? 

1994 y›l›nda iyerini açt››mda babam o zaman Artvin Murgul’dan bir kestane tomruğu alm›t›. Çok büyük bir kalas›m vard›, kestane cinsinden. Halen bunu iyerimde masa olarak kullan›yorum. ‹lgimizin balang›c› kurulu sürecindeki bu olayla balant›l› biraz da… Zaten bizim yetitiimiz yörenin, Karadeniz’in; güçlü, dayan›kl› bir aac› olmas› ve ayn› zamanda dokusunun çok güzel olmas› da bu tercihte önemli bir etken. Ben de zaten kiisel olarak aac› bu özellikleri nedeniyle çok seviyorum…

 

Türkiye’de art›k baz› eylerin branlama noktas›na gitmesi gerektiini düünüyorum. Biz bu ie ilk balad››m›z dönemde çok çeitli aaçlar sat›yorduk. Fakat bunlar› yeteri kadar temin edemiyorduk. Bu nedenle kestaneyi bulabileceimizi ve kestanenin hak ettii yerde olmad››n› düünerek bunun üzerinde younlat›k. Elbette Karadeniz yöresine özgü ve özellikli bir aaç olmas›n›n burada önemli bir etken olduunu bir kez daha belirtmeliyim. TÜYAP ‹ntermob Fuar›’nda da yakla›k 150-200 y›ll›k bir evden sökülmü olan birkaç kestane kalas› getirmeyi düünüyoruz.

 

Son dönemde insanlar özellikle ahap villalara dahil veya ‹stanbul’un siluetinde olan ahap evlerin pencerelerini dahi PVC yaparken, asl›nda 150 y›ll›k dayan›m ömrü olan kestane gibi aaç türleriyle, Anadolu’da yetien, bu bölgenin dokusuna daha uygun aaç türleriyle bu ilerin olabileceini düünüyoruz. Zaten bundan dolay› böyle bir çal›ma yapt›k. Kerestenin özellikle bizim bölgemizde yetien bir aaç olmas› nedeniyle kestane kerestesinin, ki doal yetimesi nedeniyle yenilenebilir bir kaynak zaten, sektörde daha çok kullan›lmas›n› istiyoruz.

 

2010 kültür bakenti olan ‹stanbul’da ve Türkiye’de ahap evlerin restorasyonu çal›mas› yap›l›yor. Genelde bu uygulamalarda tropik aaçlar kullan›l›yor. Buralarda yerli aaçlar›n kullan›lmas›n›n daha yararl› olaca›n› hesaba katarak bir çal›ma yürüttük. TÜYAP ‹ntermob Fuar›’na kat›lma amac›m›z da bu nedenleydi zaten. Yani kestanenin Türkiye’de bulunabilen, özellikli, iyi bir aaç olduunu ve birçok yerde kullan›labildiini göstermek, tan›tmak amaçl› bir çal›ma yapt››m›z› söyleyebiliriz.

 Kestane aac›n›n özellikleri hakk›nda neler söyleyebilirsiniz? 

Bildiiniz gibi kestane; Avrupa, Türkiye ve Kuzey Afrika’da bol bulunan bir aaç türü. Boylar› 20-30 metreye kadar uzayabilen, gövde uzunluu 6-10 metre olan kestanenin gövde orta çap› 1,5 metre olabiliyor. Kerestesinin rengi ise grimsi sar›, aç›k veya koyu kahverengidir. Tercih edilmemesi için hiçbir olumsuz neden bulunmamaktad›r. Çünkü ilenme özellikleri sayesinde el aletleri ve makinelerle uyumlu bir yap›dad›r. Hafif körletirme etkisi vard›r. Çivilenme, vidalanma, cilalanma ve yap›t›r›lmas› iyidir. Yaln›zca bu kadar da deil… Suya dayan›kl› olduu için deniz araçlar› ve iskele yap›m›nda, dekoratif olmas› ve iyi cila tutmas› nedeniyle mobilya yap›m›nda, mee ile olan benzerliinden dolay› mee kerestesinin kullan›ld›› yerlerde, bahçe kap›lar› ve çitlerinin yap›m›nda oldukça ilevsel özelliklere sahip bir aaç türü olarak Anadolu’ya özgü, bulunabilir ve kaliteli olmas› nedeniyle kesinlikle göz ard› edilmemelidir.

 TÜYAP ‹ntermob Fuar›’nda san›r›m kestane aac›ndan özgün masalar sergileyecek ve satacaks›n›z… 

Evet… Bildiiniz gibi kerestenin en büyük özellii doal olmas›… Ayn› desende, ayn› dokuda veya ayn› büyüklükte ikinci bir ürünü bulmak mümkün deil. Bu tamamen doall›ktan kaynaklanan bir durum. Bu nedenle özellikle mimarlar ve ahab› sevenler için kestane ve ladin tomruklar›ndan kiiye özel masa tablalar› ürettik. Bunlar tek parça halinde, tamamen doal ve 70 cm’den 1.20 cm genilik ve 2-3 metre uzunlua kadar olabiliyor. Bu ürün yaln›zca onu alacak olan kiiye özgü olacak… ‹kinci bir örnei yok… Bildiiniz gibi laminat masa  milyonlarca adet ayn› model üretilebilir. Doal kaplamal› ürünler belki birebir ayn›s› olmayabilir ama benzerdir. Ama 80 cm geniliinde 3 metreye kadar olan bir boyda tek parça kestane kalas› dünyada bir ya da birkaç tane olabilir en fazla… Bunlar›n hiçbiri birebir ayn›s› olmayacakt›r üstelik.

 Yaşanan ekonomik veriler ve mobilya sektörünün 2009 yılında yaşadıklarını dikkate ald››m›zda içinde bulunulan durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Öncelikle sektörümüzün çok kötü olmad››n› söyleyebiliriz.  Gerçek olan u ki dünya genelinde bir s›k›nt› var… Bunun yans›malar›n›n olmas› kaç›n›lmaz. Bizim de bundan etkilenmediimizi söylemek mümkün deil. Kendi gözlemlerimle konumam gerekirse, Almanya’da çok yak›n tarihlerde düzenlenen ‹nterzum,

 

Hannover ve Ligna fuarlar›nda görüldü ki dünyan›n durumu bizden çok daha kötü. Bizim en az›ndan daha potansiyel bir pazar pay›m›z var. Bu noktada biraz destee ihtiyaç duyduumuz aç›k.

 

Devletin bize verdii KDV indirimi desteini görmezden gelemeyiz. Ancak bu noktada biraz haks›zl›k olduunu da belirtmemiz gerekiyor. Bir evin koltuk tak›m›na KDV indirimi yap›l›p da o evin kap› veya mutfak ürünlerine indirim uygulanmamas› s›k›nt›l› bir durumun ortaya ç›kmas›na neden oluyor. Buradan hareketle sektörün genelinde bir vergilendirme, özellikle de enflasyonun yüzde 5 gibi seviyelerde olduu bir dönemde yüzde 18 gibi yüksek bir KDV oran› bizim sektörü ciddi anlamda etkiliyor.

 

Biz ticaretle uraan bir firma olarak bu oranlaman›n büyük s›k›nt›lar›n› ya›yoruz. Yani ürünlerimizi satarken KDV oran› bizimle al›c› aras›ndaki en büyük sorun oluyor. Bu yüksek oranlar nedeniyle al›c›lar bizden ›srarla KDV’den kurtulmak için gayr›resmi uygulama istiyorlar. Al›c›lardaki bu tutumun temel nedeninin KDV oranlar›ndaki yükseklikle ilgili olmas› düündürücü. Benim kiisel görüüm, bu KDV oran›n›n t›pk› g›da ve turizm alan›nda olduu gibi yüzde 7-8 gibi bir seviyeye çekilmesiyle daha büyük hareketlenmenin yaanaca›na inan›yorum.

 

Ekonomideki bu sorunlu sürecin sona ermesine ilikin nas›l bir tarihleme yapabilirsiniz ?

2009 bütün dünyada olduu gibi Türkiye’de de kay›p olarak gözüküyor ama bizim ülke olarak böylesi dönemlerden h›zl› bir ç›k› yapt››m›z› söylememiz gerekiyor. 1994 y›l›nda ticaret hayat›na balad›m. 5 Nisan ilk krizimizdi. 1999 y›l›nda deprem oldu yeni bir krizle kar›lat›k. 2001’de yeniden bir krizle daha kar›lat›k. Özetle 16 y›ll›k ticaret hayat›mda 4-5 kez kriz atlatm› bir insan›m. Az önce de dediim gibi krizlerden çok çabuk ç›kabiliyoruz. Bu krizin de üstesinden gelebilmek için devletin piyasalara moral ta›yacak kararlar almas›, KDV indirimi gibi kararlar›n sürekliletirilmesi gibi uygulamalar bu anlamda çok önemli. Bütün bu etkenlerin doru ve zamanl› gelimesi durumunda 2010 y›l›nda bu krizin etkilerini üzerimizden atabileceimizi öngörebiliriz.

 

Kaynak : kestane kereste parke lambiri
Tür : Sektörel Tarih : 29.11.2013
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]
     
e-bülten üyeliği
Bilenordan ve sektörden haberler için bize mailinizi bırakın
Ad Soyad
e-posta
Araçlar
       
facebook  googleplus  Twitter  Delicious  Digg this